Loading...
Skip to content
Kết quả cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 của NHNN
Cỡ chữ: A-A+ | Tương phản | 

Ảnh minh họa (Nguồn: SBV)
Trong 6 tháng đầu năm 2017, bên cạnh việc tổ chức thực hiện khẩn trương, có hiệu quả các nhiệm vụ CCHC trong hệ thống các đơn vị trực thuộc, NHNN tiếp tục chỉ đạo các TCTD đẩy mạnh công tác cải tiến, đơn giản hóa thủ tục giao dịch với doanh nghiệp, người dân để hỗ trợ sự phát triển doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực hoàn thiện thể chế, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh hiện đại hóa hoạt động ngân hàng; cải cách TTHC theo hướng minh bạch, tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân trong các giao dịch hành chính với NHNN. Đáng chú ý, NHNN đã khẩn trương xây dựng và ban hành Chương trình hành động của Ngành ngân hàng góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 theo Nghị quyết 19-2017/NQ-CP của Chính phủ; bao gồm 2 nhóm mục tiêu và 6 nhóm nhiệm vụ, tập trung vào các việc nâng cao tính minh bạch và khả năng tiếp cận tín dụng, tạo thuận lợi trong tiếp cận vốn vay, tiếp tục cải cách hành chính trong các lĩnh vực hoạt động ngân hàng nhằm cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong các giao dịch hành chính với NHNN và giao dịch với tổ chức tín dụng...

Tập trung xây dựng thế chế

Nhằm thể chế hóa chủ trương chính sách của Đảng, phù hợp với nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu lại thị trường tài chính, đồng thời khắc phục những khó khăn, thúc đẩy quá trình xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, NHNN đang khẩn trương xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD đặc biệt là hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu với các nội dung, quy định bám sát tình hình thực tế. Nghị quyết sẽ có những quy định cụ thể về các biện pháp xử lý nợ xấu, cơ sở pháp lý để xử lý tài sản bảo đảm cho các khoản nợ xấu của toàn bộ hệ thống ngân hàng, nâng cao được vai trò, năng lực của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng, xử lý được nợ xấu, khơi thông được nguồn vốn sẽ làm an toàn và lành mạnh cho hệ thống ngân hàng và góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, căn cứ yêu cầu quản lý nhà nước trong tình hình mới và quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh, NHNN đã ban hành Chương trình xây dựng Thông tư năm 2017 của NHNN (Quyết định số 2543/QĐ-NHNN ngày 30/12/2016). Theo kế hoạch, trong 6 tháng đầu năm, NHNN đã ban hành 3 thông tư theo thẩm quyền.

Cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh

Để đẩy mạnh công tác cải cách TTHC, NHNN đã ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2017 và Kế hoạch rà soát TTHC năm 2017. Cùng với đó là thực hiện tốt việc thẩm định các quy định về thủ tục hành chính tại các dự thảo văn bản. Đồng thời, kiểm soát hiệu quả chất lượng các dự thảo Quyết định công bố TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, TTHC bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của NHNN; cập nhật các TTHC được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc mới ban hành trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC.

Đối với việc rà soát TTHC đáp ứng mục tiêu cắt giảm 10% chi phí tuân thủ trong năm 2017, NHNN đã yêu cầu các đơn vị chức năng rà soát và đề nghị các đơn vị liên quan đề xuất phương án đơn giản hóa các quy định TTHC các lĩnh vực: Thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng; Hoạt động thanh toán; Hoạt động kho quỹ; Kiểm toán nội bộ; Tín dụng các ngành kinh tế; Thông tin tín dụng; Thi đua, khen thưởng và Lĩnh vực khác. Trên cơ sở rà soát, đề xuất của các đơn vị, NHNN đang tổng hợp và hoàn thiện phương án đơn giản hóa TTHC năm 2017.

Thực hiện hiệu quả cải cách tổ chức bộ máy

Trong 6 tháng qua, NHNN đã có nhiều nỗ lực trong cải cách tổ chức bộ máy. Đáng ghi nhận là việc rà soát, xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của NHNN. Điểm mới khá quan trọng trong cơ cấu tổ chức của NHNN tại Nghị định 16 là NHNN đã có thêm Vụ Truyền thông. Ngoài ra, căn cứ quy định tại Nghị định 16/2017/NĐ-CP, NHNN đang khẩn trương rà soát, ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc NHNN đảm bảo yêu cầu cải cách, tinh gọn, tuyệt đối không còn sự trùng lắp, phân tán hoặc bỏ trống nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, NHNN cũng chú trọng triển khai Đề án vị trí việc làm tại toàn bộ các đơn vị trực thuộc. Trên cơ sở danh mục vị trí việc làm đã được Bộ Nội vụ phê duyệt, NHNN tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục áp dụng, đồng thời rà soát để đề xuất điều chỉnh bổ sung. Thông qua việc sử dụng Sơ đồ vị trí việc làm, công tác phân bổ biên chế, sử dụng lao động của các đơn vị được đảm bảo linh hoạt; tạo điều kiện cho NHNN hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, đồng thời, thúc đẩy việc sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng lao động.

Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của Ngành luôn được NHNN triển khai mạnh mẽ trong nhiều năm qua. Ngay từ đầu năm 2017, NHNN đã ban hành Quyết định số 488/QĐ-NHNN về kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của các TCTD giai đoạn 2017-2020. Mục tiêu của Kế hoạch nhằm đảm bảo việc ứng dụng CNTT hỗ trợ tích cực cho việc triển khai chiến lược phát triển của ngành Ngân hàng và trở thành nhân tố thúc đẩy hoạt động kinh doanh, quản trị nội bộ của TCTD theo thông lệ quốc tế tốt nhất; đổi mới công nghệ, đa dạng hóa các dịch vụ sản phẩm; đảm bảo an ninh an toàn và hoạt động liên tục của các hệ thống thông tin ngân hàng.

Ứng dụng CNTT trong nội bộ NHNN cũng được triển khai khá hiệu quả. Hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành (E.doc) được triển khai đồng bộ. Hiện nay, toàn bộ các đơn vị NHNN đã sử dụng phần mềm Edoc để luân chuyển các văn bản, giao việc đến cấp chuyên viên. Hệ thống cũng kết nối trực tiếp với trục liên thông của Chính phủ cho phép gửi, nhận văn bản điện tử với các cơ quan Chính phủ; kết nối với Công thông tin điện tử của Chính phủ để công bố trực tuyến số liệu xử lý văn bản, dịch vụ công của NHNN. Việc triển khai Hệ thống đã giảm thiểu việc sử dụng văn bản giấy, tiết kiệm thời gian, chi phí in ấn và cước phí bưu điện, rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC trong nội bộ cơ quan NHNN và gián tiếp rút ngắn thời gian giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp.

Cùng với việc sử dụng hệ thống E.doc, hệ thống thư điện tử của NHNN tiếp tục được duy trì để phục vụ cho hoạt động, nghiệp vụ trong toàn hệ thống NHNN. Hiện nay, ngoài trao đổi công việc, hệ thống thư điện tử NHNN được xem như một kênh trao đổi trong gửi nhận văn bản điện tử giữa các đơn vị NHNN với các tổ chức bên ngoài (các TCTD, các tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế...) giúp trao đổi, giải quyết công việc nhanh và tiện lợi hơn.

Nhiệm vụ CCHC thời gian tới

Để tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả CCHC đạt được trong thời gian qua, nhiệm vụ cải cách hành chính của NHNN trong thời gian tới vẫn tiếp tục tập trung vào một số nội dung quan trọng như: Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành về CCHC thông qua việc đề cao vai trò của người đứng đầu các đơn vị đảm bảo sự nhất quán, kiên trì, liên tục về CCHC; Quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết 35/NQ-CP; Tổ chức các đoàn kiểm tra tại các đơn vị trong Ngành về triển khai Kế hoạch CCHC, Kế hoạch hành động số 1355 của ngành Ngân hàng góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp theo Nghị quyết số 19/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ; thực hiện theo đúng kế hoạch xây dựng và ban hành các thông tư thuộc thẩm quyền của NHNN theo Chương trình xây dựng văn bản QPPL của NHNN năm 2017; tiếp tục rà soát, đề xuất ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản QPPL liên quan đến cơ chế cho vay, huy động tiền gửi tiết kiệm, thanh toán, dịch vụ tiền mặt… và các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chất lượng dịch vụ ngân hàng; hoàn thiện hệ thống pháp lý quy định về dịch vụ ngân hàng điện tử, danh mục dịch vụ ngân hàng bán lẻ theo chuẩn mực quốc tế; triển khai Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng của NHNN; triển khai xây dựng Đề án tinh giản biên chế đối với từng đơn vị thuộc NHNN (giai đoạn 2015 – 2021)…

CCHC

 

 

2326 lượt xem
Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tiếp tục hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp
Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính ban hành Quy chế hoạt động
Tăng cường công tác quản lý cán bộ và kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong các đơn vị thuộc NHNN
Kết quả đánh giá mức độ ứng dụng CNTT năm 2016: NHNN tiếp tục duy trì thứ hạng cao
Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”
Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2017
Kết quả thực hiện Chính phủ điện tử Quý I/2017
Thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
Kiện toàn hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ
© Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Địa chỉ : Số 49 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà NộiThường trực Ban biên tập : (84 - 243) 266.9435Email : thuongtrucweb@sbv.gov.vnRSS