Loading...
Skip to content
Cỡ chữ: A-A+

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI PHIẾU ĐIỀU TRA TRỰC TUYẾN

1. Giới thiệu chung về hoạt động điều tra của NHNN

Ngân hàng Nhà nước thực hiện điều tra thống kê nhằm thu thập các thông tin thống kê về tiền tệ, ngân hàng và các thông tin thống kê khác có liên quan để thực hiện chức năng quản lý nhà nước và chức năng Ngân hàng Trung ương theo quy định của pháp luật.

Hiện tại Ngân hàng Nhà nước đang thực hiện các cuộc điều tra sau: Điều tra xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài (định kỳ 3 tháng 1 lần); Điều tra kỳ vọng lạm phát (định kỳ 1 tháng 1 lần); Điều tra Xu hướng tín dụng (định kỳ 6 tháng 1 lần) bắt đầu từ ngày 5/12/2017.

Để thực hiện trả lời Phiếu điều tra của NHNN, đề nghị TCTD và chi nhánh ngân hàng nước ngoài truy nhập vào hệ thống điều tra thống kê trực tuyến theo tài khoản định danh do NHNN cấp.

Mục đích của các cuộc điều tra:

- Điều tra xu hướng kinh doanh: Thu thập, tổng hợp các thông tin về tình hình và triển vọng kinh doanh của toàn hệ thống tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài phục vụ mục đích xây dựng chính sách tiền tệ và quản lý hoạt động ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước.

- Điều tra kỳ vọng lạm phát: Xác định kỳ vọng lạm phát phục vụ cho công tác phân tích, dự báo diễn biến lạm phát, làm cơ sở cho hoạch định, điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

- Điều tra xu hướng tín dụng: Khảo sát quan điểm/kỳ vọng của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về cung, cầu tín dụng của nền kinh tế. Kết quả thu được từ cuộc khảo sát làm cơ sở cho việc hoạch định, điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

2. Văn bản quy phạm pháp luật về điều tra thống kê

·Luật Thống kê 2015.

·Nghị định số 94/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê.

·Thông tư số 06/2011/TT-NHNN ngày 22/3/2011 quy định về điều tra thống kê tiền tệ, ngân hàng và ngoại hối.

3. Quyền và nghĩa vụ của đối tượng điều tra thống kê

“Không được từ chối hoặc cản trở việc thực hiện điều tra thống kê của Ngân hàng Nhà nước. Trong trường hợp điều tra theo phương pháp gián tiếp, đối tượng điều tra thống kê phải ghi trung thực, đầy đủ các phiếu điều tra và gửi đúng hạn cho Ngân hàng Nhà nước (đơn vị chủ trì thực hiện cuộc điều tra thống kê).

Cung cấp thông tin trung thực, đầy đủ và đúng thời hạn theo yêu cầu của các cuộc điều tra.

Được bảo đảm bí mật thông tin, số liệu điều tra thống kê đã cung cấp theo quy định của pháp luật”.

(Trích khoản 2, 3, 4 Điều 18 Thông tư số 06/2011/TT-NHNN)

4. Cách thức triển khai các cuộc điều tra

Hiện nay, cả 3 cuộc điều tra nói trên của NHNN đều được triển khai thông qua hệ thống điều tra trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của NHNN, tại chuyên mục: Thống kê => Điều tra thống kê => Điều tra trực tuyến. Do đó, để chấp hành thực hiện các cuộc điều tra, các TCTD và chi nhánh ngân hàng nước ngoài cần đăng ký thông tin cán bộ thực hiện và cán bộ phê duyệt để được cấp tài khoản truy cập vào hệ thống trên theo Mẫu 01. Đồng thời, các TCTD cần cử 1 cán bộ đầu mối phụ trách việc triển khai các cuộc điều tra của NHNN. Cán bộ đầu mối có nhiệm vụ đôn đốc việc thực hiện trả lời các Phiếu điều tra đầy đủ, đúng hạn đối với cả 3 cuộc điều tra nói trên, đại diện cho đơn vị làm đầu mối trao đổi thông tin và báo cáo với NHNN về tình hình chấp hành điều tra, nhận các email và điện thoại đôn đốc của NHNN đối với việc thực hiện các cuộc điều tra này và chuyển thông tin tới các cấp có thẩm quyền, các đơn vị và cá nhân liên quan tại đơn vị. Thông tin về cán bộ đầu mối cần đăng ký với NHNN theo mẫu số 02.

Trong trường hợp TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có thay đổi về cán bộ thực hiện hoặc phê duyệt các cuộc điều tra, cán bộ đầu mối, cần kịp thời gửi phiếu Đề nghị cấp tài khoản truy cập hệ thống (Mẫu 01) về Cục Công nghệ tin học -64 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội và phiếu Đăng ký cán bộ đầu mối (Mẫu 02) về Vụ Dự báo, thống kê, 25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Phiếu đề nghị cấp tài khoản và đăng ký cán bộ đầu mối đăng tải tại đây.

5. Quy trình điều tra thống kê trực tuyến qua website NHNN

5.1. Hướng dẫn truy nhập hệ thống Điều tra thống kê trực tuyến của NHNN

Truy nhập Cổng Thông tin điện tử NHNN tại địa chỉ http://www.sbv.gov.vn , vào Mục Thống kê => Điều tra thống kê => Điều tra thống kê trực tuyến

image

Tại đây, Kích “Đăng nhập” trên Banner:

image

Nhập user name, mật khẩu của tài khoản nhập liệu đã được cấp để truy nhập hệ thống:

image

5.2. Hướng dẫn trả lời phiếu

Sau khi truy nhập thành công, người dùng cần chọn mẫu phiếu trả lời và nhấn nút tạo mới:

image

Tại đây người dùng chọn kỳ điều tra, cập nhập các thông tin và lựa chọn (hoặc nhập) các câu trả lời của phiếu điều tra thống kê.

5.2.1. Nhập các thông tin người dùng như sau:


image

5.2.2.Đối với cuộc Điều tra xu hướng tín dụng:

Chọn kỳ điều tra: Chọn kỳ thực hiện cuộc điều tra tương ứng. Ví dụ: Cuộc điều tra Xu hướng tín dụng tiến hành từ ngày 5/12/2017 và kết thúc vào ngày 15/12/2017 thì chọn kỳ điều tra:

-Dòng nửa năm: chọn Sáu tháng cuối năm

-Dòng Năm: chọn Năm 2017

image

Tải mẫu phiếu điều tra: Bấm vào nút tải xuống để tải mẫu phiếu và lưu vào máy tính

image image

Mẫu phiếu điều tra có dạng sau:

image

Quý đơn vị có thể bấm vào nút “In phiếu trắng” phía cuối trang để in phiếu gửi cho các phòng ban khác điền phiếu điều tra (nếu cần) hoặc thực hiện tự điền các thông tin vào các ô tương ứng. Sau khi điền xong thông tin trả lời vào từng trang tính excel, quý đơn vị bấm vào nút “Tiếp theo” để trả lời tiếp các câu hỏi từ câu 1 đến câu số 10. Lưu bản trả lời vào máy tính.

Gửi phiếu điều tra cho NHNN: Quý đơn vị bấm vào nút “Choose file”, tìm vị trí lưu file đã trả lời phiếu điều tra trong máy tính để upload Phiếu trả lời lên hệ thống. Sau đó bấm vào nút “Tạo mới”. Phiếu trả lời sẽ được lưu lại và Qúy đơn vị có thể cập nhật lại các câu trả lời (click nút Sửa), tải File PDF để in ra, thảo luận, rà soát hoặc xác nhận để gửi lên cán bộ phê duyệt của đơn vị (click nút xác nhận).

image image image

5.2.3.Đối với 2 cuộc điều tra Xu hướng kinh doanh và Kỳ vọng lạm phát

Chọn kỳ điều tra: Chọn kỳ thực hiện cuộc điều tra tương ứng (nếu chọn sai sẽ phải trả lời lại toàn bộ phiếu điều tra)

Đối với cuộc Điều tra Kỳ vọng lạm phát: Phiếu điều tra kỳ vọng lạm phát kỳ điều tra tháng 4/2017 được tiến hành bắt đầu từ ngày 25/4/2017 và kết thúc ngày 3/5/2017 thì chọn kỳ điều tra là tháng 4/2017.

Đối với cuộc Điều tra Xu hướng kinh doanh: Phiếu điều tra Xu hướng kinh doanh kỳ điều tra Quý IV/2017 được tiến hành bắt đầu từ ngày 25/11/2017 và kết thúc ngày 7/12/2017 thì chọn kỳ điều tra là Quý IV/2017.

image

Lựa chọn các câu hỏi đáp án: image

Trả lời các câu hỏi nhập số:

image

Lưu ý : Với các câu hỏi có hướng dẫn là “Nhập số” đề nghị quý đơn vị chỉ nhập số thập phân có định dạng tiếng việt, ngăn cách giữa phần nguyên và phần thập phân là dấu “,” (ví dụ : 3,3). Không nhập các hậu tố như % vào các câu trả lời cần điền là số. Với các câu hỏi có hướng dẫn là “Nhập câu trả lời” thì quý đơn vị có thể nhập free text vào ô trả lời.

Trả lời các câu hỏi nhập text:

image

Quý đơn vị có thể trả lời toàn bộ hoặc một số câu hỏi rồi nhấn nút “Tạo mới” để lưu lại phiếu trả lời:

image

Phiếu trả lời sẽ được lưu lại và bạn có thể cập nhật lại các câu trả lời (click nút Sửa), tải File PDF để in ra, thảo luận, rà soát hoặc xác nhận để gửi lên cán bộ phê duyệt của đơn vị (click nút xác nhận).

xacnhan

Màn hình sau khi click nút cập nhật. Tại đây quý đơn vị có thể kiểm tra lại thông tin trước khi click nút xác nhận để gửi lên lãnh đạo đơn vị.

1

3.3. Phê duyệt phiếu trả lời

Quý đơn vị đăng nhập bằng tài khoản có quyền phê duyệt phiếu trả lời. Chọn loại mẫu phiếu được phân công phụ trách:

image

Khi đó nếu đã có mẫu phiếu của kỳ điều tra hiện tại cần phê duyệt thì sẽ được hiển thị bên dưới:

image

Tại đây Quý đơn vị có thể tải mẫu phiếu hoặc tải phiếu trả lời mà cấp dưới đã tạo. Nhấn nút phê duyệt để gửi cho NHNN hoặc nút từ chối nếu mẫu phiếu còn cần chỉnh sửa thêm trong nội bộ đơn vị.

image

Nếu lãnh đạo đơn vị từ chối phiếu trả lời, tại màn hình từ chối, lãnh đạo đơn vị nhập lý do từ chối:

image

Sau đó bấm nút từ chối:

image

Nếu mẫu phiếu bị lãnh đạo đơn vị từ chối sẽ bị gửi trả lại cho người tạo mẫu phiếu. Tại màn hình người tạo mẫu phiếu có thể tạo một mẫu phiếu mới hoặc ấn nút sửa để chỉnh sửa lại mẫu phiếu. Ấn xác nhận để gửi lại cho lãnh đạo đơn vị:

image

3.4. Phê duyệt phiếu trả lời từ NHNN

Nếu mẫu phiếu được NHNN phê duyệt sẽ có trạng thái: NHNN đã phê duyệt

image

Nếu mẫu phiếu bị NHNN từ chối.

Mẫu phiếu bị từ chối sẽ được gửi về cho người tạo phiếu. Tại đây người tạo phiếu có thể ấn xem chi tiết để xem chi tiết và lý do từ chối của NHNN, ấn nút sửa để chỉnh sửa mẫu phiếu rồi ấn nút xác nhận để gửi cho lãnh đạo đơn vị phê duyệt. Màn hình chi tiết của người tạo phiếu:

image

Lãnh đạo đơn vị hoặc người tạo phiếu có thể xem lý do từ chối. Bấm vào nút xem chi tiết. Màn hình lãnh đạo đơn vị:

image

Màn hình xem chi tiết:

image

Ngân hàng Nhà nước trân trọng cám ơn sự phối hợp của Quý đơn vị

© Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Địa chỉ : Số 49 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà NộiThường trực Ban biên tập : (84 - 243) 266.9435Email : thuongtrucweb@sbv.gov.vnRSS