Loading...
Skip to content
Đại hội Chi bộ Vụ Pháp chế nhiệm kỳ 2017 – 2020 thành công tốt đẹp
Cỡ chữ: A-A+ | Tương phản | 

Quang cảnh Đại hội
Ngày 08/9/2017, tại Hà Nội, Vụ Pháp chế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có Đ/c Trần Việt Bắc - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương; đại diện các Ban của Đảng ủy Cơ quan NHTW; Về phía Vụ Pháp chế có Đ/c Đoàn Thái Sơn - Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế; các đồng chí trong Ban Chấp hành Chi bộ cùng đông đủ đảng viên của Chi bộ, đại diện Công đoàn và Đoàn Thanh niên Vụ Pháp chế.

Tại Đại hội, Đ/c Vũ Ngọc Lan – Phó Bí thư Chi bộ Vụ Pháp chế đã trình bày dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 – 2017, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2020. Theo đó, nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Vụ pháp chế đã lãnh đạo các đảng viên và công chức trong Vụ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong việc tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách, xây dựng pháp luật ngân hàng phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng, tạo lập môi trường pháp luật ngân hàng đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam; thực hiện công tác tư vấn pháp luật cho Thống đốc; công tác xây dựng pháp luật; tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong ngành Ngân hàng; công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; pháp điển hóa văn bản quy phạm pháp luật; hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật; công tác pháp luật quốc tế…

Năm 2016 ghi nhận nỗ lực lớn của Ban Chấp hành Chi bộ đã lãnh đạo tập thể Vụ Pháp chế trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính. Theo đó, Vụ Pháp chế đã chủ động, tích cực rà soát và đề xuất các ý kiến pháp lý về đơn giản hóa thủ tục hành chính, cụ thể: Đề xuất, phối hợp chặt chẽ với các Vụ, Cục ban hành mới 04 Nghị định của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung 14 Thông tư của NHNN; Bãi bỏ 06 thủ tục hành chính, đề xuất bãi bỏ 22 thủ tục hành chính; Đơn giản hóa 10 thủ tục hành chính, đơn giản hóa/cắt giảm 26 thành phần hồ sơ, đề xuất đơn giản hóa 78 thủ tục hành chính và cắt giảm gần 50 điều kiện kinh doanh khi thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực ngân hàng. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính đã giúp cắt giảm 10% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính góp phần giúp NHNN xếp thứ nhất trong số các bộ, ngành về chỉ số PAR INDEX 2016; hoàn thiện các quy định pháp lý có liên quan đến hoạt động ngân hàng như các quy định về lãi suất của Bộ luật Dân sự, quy định về các hành vi phạm tội có liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng, hoạt động ngoại hối, quy định về trách nhiệm hình sự của pháp nhân của các tội rửa tiền, tài trợ khủng bố của Bộ luật Hình sư, các quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện đối với hoạt động kinh doanh vàng của Luật Đầu tư (sửa đổi), quy định của Luật Đấu giá tài sản có liên quan đến hoạt động của VAMC.

Năm 2017, Ban Chấp hành Chi bộ đã lãnh đạo tập thể Vụ Pháp chế tham mưu cho Ban Lãnh đạo NHNN trong việc đề xuất xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ xấu (Nghị quyết đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV với số phiếu tán thành cao) và hiện đang khẩn trương xây dựng Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng.

Bên cạnh công tác chuyên môn, nhiệm kỳ qua, Chi bộ Vụ Pháp chế đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng nên tư tưởng cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị ổn định, yên tâm công tác, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Ngành, tích cực hoàn thành nhiệm vụ được giao, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở trong ngành Ngân hàng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế của ngành Ngân hàng.

Chi bộ Vụ Pháp chế đã triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy định của Ngành, của đơn vị tới cán bộ, đảng viên. Thực hiện việc tổng kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong 06 tháng đầu năm 2017, Chi bộ đã tổ chức 02 buổi sinh hoạt chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Chi bộ Vụ Pháp chế đã thực hiện đúng quy định về nề nếp và nguyên tắc sinh hoạt chi bộ để nâng cao nhận thức trong cấp ủy và đảng viên về tầm quan trọng của sinh hoạt Chi bộ. Thông qua sinh hoạt chi bộ định kỳ và sinh hoạt chuyên đề, đảng viên được nâng cao nhận thức, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, rèn luyện, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, cấp ủy nắm được tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên, có biện pháp cụ thể để xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nội dung phương thức hoạt động của Chi bộ cũng đã được đổi mới, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ của đảng viên, nội dung sinh hoạt đa dạng, phong phú, đảm bảo chất lượng, đổi mới hình thức sinh hoạt chi bộ. Vận dụng sáng tạo các hình thức sinh hoạt khác như: hoạt động về nguồn, lồng ghép sinh hoạt gắn với các chuyên đề trong công tác chuyên môn, tổ chức sinh hoạt chính trị…

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể quần chúng cũng được Chi bộ Vụ pháp chế triển khai hiệu quả.

C:\Users\Tung\Documents\Downloads\PC2.jpg

Đ/c Trần Việt Bắc - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Cơ quan NHTW phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội cũng đề ra các phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ 2017 – 2020 như: Tiếp tục theo dõi và đôn đốc các đơn vị thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc NHNN hoàn thành việc xây dựng, ban hành các văn bản: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng 2010, Nghị định bãi bỏ một số Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực ngân hàng; Tiếp tục thực hiện các chức năng, nhiệm vụ về việc tham gia, góp ý thẩm định dự thảo văn bản trong và ngoài Ngành, bảo đảm hoàn thành về cả chất lượng và thời gian công việc; Thực hiện công tác tư vấn pháp luật cho Thống đốc và Ban Lãnh đạo NHNN theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Tiếp tục triển khai công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa; hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Về công tác xây dựng Đảng: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, tổ chức triển khai kịp thời đầy đủ chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến tất cả cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Vụ; Tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị TW4 khóa XII; Duy trì chế độ sinh hoạt chi bộ định kỳ và theo chuyên đề; Phát triển Đảng trong Chi bộ; Tiếp tục lãnh đạo tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong Vụ thực hiện tốt nhiệm vụ theo điều lệ, quy chế và các nhiệm vụ được giao…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đ/c Trần Việt Bắc – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Cơ quan NHTW chúc mừng những thành tích Chi bộ Vụ Pháp chế đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đ/c Trần Việt Bắc đánh giá, trong nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng được Chi bộ Vụ Pháp chế triển khai tương đối tốt. Việc phổ biến, quán triệt các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII, Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Chi bộ Vụ Pháp chế chú trọng, quan tâm.

Cơ bản nhất trí với những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ mà Chi bộ đề ra cho nhiệm kỳ 2017- 2020, Đ/c Trần Việt Bắc yêu cầu, Chi bộ trong nhiệm kỳ tới cần đẩy mạnh hơn nữa vai trò công tác Đảng, vai trò lãnh đạo trong công tác chuyên môn cũng như công tác xây dựng Đảng, đồng thời tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị đã đề ra; Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với nhiều hình thức đa dạng, gắn việc học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với làm theo trong các công việc hàng ngày của mỗi đảng viên và của đơn vị.

C:\Users\Tung\Documents\Downloads\PC3.jpg

Đ/c Trần Việt Bắc tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 gồm 05 đồng chí. Đ/c Đoàn Thái Sơn – Vụ trưởng Vụ Pháp chế được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ; Đ/c Vũ Ngọc Lan – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế được bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ.

NH

Ảnh: MT

 

1233 lượt xem
Thông tin của NHNN liên quan đến Vụ khởi tố ông Đặng Thanh Bình
Hoạt động NHNN chi nhánh tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh
NHNN ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Fintech
Quy định về đăng ký giao dịch bảo đảm
Cần tỉnh táo trước khi mua sắm máy “đào” Bitcoin
Thống đốc NHNN tiếp Đại sứ Cuba tại Việt Nam
Thống đốc NHNN tiếp xã giao Đại sứ Canada tại Việt Nam
Nhiều trường học do Vietcombank tài trợ xây dựng được khánh thành và bàn giao nhân dịp khai giảng năm học mới
Khen thưởng sinh viên Thủ khoa và trao tặng Học bổng của ngành Ngân hàng
© Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Địa chỉ : Số 49 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà NộiThường trực Ban biên tập : (84 - 243) 266.9435Email : thuongtrucweb@sbv.gov.vnRSS